Statut Stowarzyszenia Tarnowskich Artystów Plastyków

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Stowarzyszenie Tarnowskich Artystów Plastyków, jest stowarzyszeniem twórców i posiada osobowość prawną.

§ 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Tarnów.

§ 4. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, o ile przynależność do nich pozostaje w zgodzie z celami i interesami Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY ICH REALIZACJI

§ 5. Celami działań Stowarzyszenia są:

a. Propagowanie i upowszechnianie sztuki artystów plastyków na terenie miasta Tarnowa i poza nim.

b. Pomoc w prowadzeniu działalności artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej.

c. Pozyskiwanie dla twórców ze Stowarzyszenia szerokich kręgów odbiorców.

d. Działania w dziedzinie nadzoru estetycznego i orzecznictwa artystycznego w ramach współpracy z organami państwowymi i samorządowymi.

e. Wsparcie w ochronie praw autorskich do utworów plastycznych oraz wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

f. Działania edukacyjne i oświatowe oraz wspieranie i rozwijanie wszelkiej aktywności w zakresie sztuk wizualnych, historii sztuki oraz teorii i filozofii sztuki.

§ 6. Cele statutowe będą osiągane poprzez:

a. Organizowanie wystaw indywidualnych i zbiorowych, konkursów, warsztatów i plenerów, sympozjów, szkoleń oraz propagowanie i organizowanie wszelkich działań służących prezentacji i wymianie doświadczeń i osiągnięć zawodowych.

b. Tworzenie galerii, pracowni, warsztatów oraz sprawowanie nad nimi opieki.

c. Działalność społecznie użyteczną w sferze działań publicznych określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

d. Podejmowanie współpracy z administracją państwową i samorządową z instytucjami i organizacjami kulturalnymi, artystycznymi, naukowymi i społecznymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi.

e. Pozyskiwanie środków na utrzymanie siedziby Stowarzyszenia, organizowanie wystaw i innych celów statutowych.

f. Prowadzenie odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

g. Prowadzenie działalności gospodarczej służącej finansowaniu celów statutowych.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE

§ 7. Członkowie Stowarzyszenia Tarnowskich Artystów Plastyków dzielą się na rzeczywistych i wspierających.

§ 8. Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być artysta plastyk, który ukończył wyższe studia na uczelni artystycznej, związany jest z regionem tarnowskim, pracuje twórczo w dziedzinie sztuk wizualnych, uznaje statut Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską, oraz wniesie wpisowe.

§ 9. Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może zostać również osoba, która nie ukończyła wyższych studiów plastycznych, ale należy lub należała do Związku Polskich Artystów Plastyków i została zaakceptowana przez Komisję Kwalifikacyjną Związku.

§ 10. Przyjęcie w poczet członków rzeczywistych Stowarzyszenia następuje z mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 11. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo odmówić przyjęcia kandydata w szeregi Stowarzyszenia, jeśli ten nie spełnia wymaganych kryteriów do przyjęcia. Kandydat może odwołać się pisemnie od tej decyzji. Odwołanie musi rozpatrzyć i przegłosować Walne Zebranie na najbliższym posiedzeniu.

§ 12. Podstawowymi prawami członka rzeczywistego Stowarzyszenia są:

a. Czynne i bierne prawo wyborcze do wszystkich organów Stowarzyszenia.

b. Prawo do pełnej informacji o planach i działaniach Stowarzyszenia.

c. Prawo do uczestniczenia we wszelkich aktywnościach Stowarzyszenia

§ 13. Podstawowymi obowiązkami członka rzeczywistego Stowarzyszenia są:

a. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

b. Sumienne wywiązywanie się z obowiązków związanych z pełnioną funkcją.

c. Przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

d. Udzielanie się na rzecz Stowarzyszenia i regularne opłacanie składek.

§ 14. Zarząd Stowarzyszenia może zawiesić w prawach członkowskich członka, zalegającego w opłatach składek przez 3 kolejne miesiące, po uprzednim dokumentacyjnym wezwaniu. Przywrócenie członka może nastąpić po uregulowaniu zaległych składek. Wysokość składki będzie przyjęta mocą uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 15. Zarząd Stowarzyszenia może wykreślić z listy członków, członka, jeśli zaległość w opłacaniu składek wynosi więcej niż rok. Skreślony członek może ubiegać się o powtórne przyjęcie do Stowarzyszenia, po uregulowaniu wszystkich zaległości.

§ 16. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna deklarująca czynne poparcie dla realizacji celów Stowarzyszenia i nie musi być związana z wykonywaniem zawodu artysty plastyka. Przyjęcie w poczet członka wspierającego następuje z mocą uchwały Zarządu Stowarzyszenia, a powinno być oparte na celowości takiej decyzji.

§ 17. Podstawowymi prawami członka wspierającego są:

a. Czynne i bierne prawo wyborcze do wszystkich organów Stowarzyszenia.

b. Prawo do pełnej informacji o planach i działaniach Stowarzyszenia.

§ 18. Podstawowymi obowiązkami członka wspierającego Stowarzyszenia są:

a. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

b. Sumienne wywiązywanie się z obowiązków związanych z pełnioną funkcją.

c. Regularne opłacanie składek.

§ 19. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje po:

a. Złożeniu pisemnej rezygnacji przez członka Stowarzyszenia.

b. Skreśleniu z listy członków rzeczywistych przez Zarząd Stowarzyszenia na skutek zalegania ze składkami.

c. Skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo popełnione na szkodę Stowarzyszenia.

d. Śmierci członka Stowarzyszenia.

§ 20. Zarząd Stowarzyszenia prowadzi w postaci elektronicznej wykaz członków, zawierający imię lub imiona, nazwisko, pseudonim artystyczny, oraz adres korespondencyjny, w tym adres poczty elektronicznej. Wykaz ten jest stale aktualizowany.

ROZDZIAŁ IV

SRTUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA

§ 21. Organami władz Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

b. Zarząd Stowarzyszenia.

c. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

§ 22. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata i ma charakter indywidualny.

§ 23. Zebranie członków Stowarzyszenia zwołuje i mu przewodniczy prezes lub wiceprezes Stowarzyszenia.

§ 24. O terminie i miejscu Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia należy poinformować w formie dokumentowej, na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

§ 25. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia.

§ 26. Funkcja Prezesa Zarządu nie może być pełniona dłużej niż dwie kadencje.

§ 27. Członkowie Stowarzyszenia, w tym również członkowie Zarządu mogą łączyć członkostwo w Stowarzyszeniu z odpłatną pracą na rzecz Stowarzyszenia.

§ 28.Uchwały Walnego Zebrania w sprawie zmian statutowych lub rozwiązania się Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 członków, przy obecności przynajmniej 2/3 wszystkich członków.

§ 29. Uchwały Walnego zebrania w innych sprawach zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy wszystkich członków.

§ 30. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy pełnym składzie organów.

§ 31. Wybory do wszystkich organów Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym, przez skreślenie odpowiednich nazwisk na liście kandydatów. Mandaty członków organu przypadają kolejno wg. największej ilości oddanych głosów na kandydata.

§ 32. Wybór Prezesa Stowarzyszenia przez Walne Zebranie członków wymaga uzyskania przez kandydata bezwzględnej większości głosów delegatów obecnych na spotkaniu.

ROZDZIAŁ V

WALNE ZEBRANIE

§ 33. Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

§ 34. Walne Zebranie Zwyczajne w tym sprawozdawczo-wyborcze członków Stowarzyszenia odbywa się po skończonej kadencji organów Stowarzyszenia, czyli co 4 lata.

§ 35. O terminie Walnego Zebrania Nadzwyczajnego Zarząd Stowarzyszenia musi powiadomić wszystkich członków Stowarzyszenia formą dokumentową przynajmniej na dwa tygodnie przed zebraniem.

§ 36. Do kompetencji Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia, należą:

a. Uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia.

b. Rozpatrywanie sprawozdań oraz podejmowanie uchwały o absolutorium dla ustępujących władz Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

c. Wybór Prezesa Zarządu i 3 do 5 członków Zarządu Stowarzyszenia, w tym Zastępcy Prezesa, Skarbnika i Sekretarza Zarządu.

d. Wybór 3 członków Komisji Rewizyjnej.

e. Powołanie Komisji Statutowej na czas wyborów.

f. Rozpatrywanie uchwał Zarządu dotyczących przyjęcia lub skreślenia z listy członka Stowarzyszenia.

§ 37. Walne Nadzwyczajne Zebranie członków Stowarzyszenia obraduje wyłącznie nad sprawami, do których zostało zwołane.

§ 38. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest zwoływane w razie potrzeby przez Zarząd Stowarzyszenia na wniosek:

a. Walnego Zebrania

b. Zarządu Stowarzyszenia.

c. Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ VI

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 39. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą wykonawczą i kieruje Stowarzyszeniem pomiędzy Walnymi Zebraniami członków.

§ 40. Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa i od 3 do 6 członków Zarządu.

§ 41. Zarząd konstytuuje się wybierając spośród swoich członków Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza Stowarzyszenia.

§ 42. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 43. W posiedzeniach Zarządu mają prawo uczestniczyć, bez prawa głosowania, przedstawiciel Komisji Rewizyjnej lub zaproszony członek Stowarzyszenia, albo osoba spoza Stowarzyszenia.

§ 44. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należą:

a. Reprezentowanie Stowarzyszenia.

b. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, zarządzaniem jego majątkiem.

c. Realizowanie zadań statutowych zgodnie z programem uchwalonym przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.

d. Podejmowanie uchwał w sprawach działalności cywilnoprawnych i gospodarczej Stowarzyszenia,

e. Opracowywanie planów działalności Stowarzyszenia.

f. Prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia.

g. Współdziałanie z organami państwowymi, samorządowymi i społecznymi w realizowaniu celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 45. Decyzje Zarządu Stowarzyszenia zapadają w drodze Uchwały.

§ 46. W przypadku rażącego naruszania postanowień Statutu, narażania Stowarzyszenia na szkody majątkowe lub w sytuacji niemożności kierowania Stowarzyszeniem, na wniosek Komisji Rewizyjnej zwołuje się niezwłocznie Walne Zebranie Stowarzyszenia w celu dokonania ewentualnej zmiany składu Zarządu.

ROZDZIAŁ VII

KOMISJA REWIZYJNA

§ 47. Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznej kontroli Stowarzyszenia.

§ 48. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, a konstytuuje się poprzez wybór spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§ 49. Do zadań Komisji Rewizyjnej należą:

a. Kontrola działalności Zarządu Stowarzyszenia co do zgodności ze Statutem i Uchwałami władz głównych.

b. Opiniowanie działalności Zarządu Stowarzyszenia oraz wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom ustępującego Zarządu.

c. Prawo uczestniczenia w spotkaniach Zarządu i możliwość kontrolowania wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VIII

MAJĄTEK I ZASADY REPREZENTACJI

§ 50. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić środki finansowe i rzeczowe, nieruchomości i ruchomości oraz prawa majątkowe nabyte przez Stowarzyszenie w trakcie swej działalności.

§ 51. Przychodami tworzącymi majątek Stowarzyszenia są:

a. Składki członkowskie.

b. Darowizny, dotacje, subwencje i zapisy dokonane zgodnie z obowiązującym prawem.

c. Wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego.

d. Wpływy z działalności gospodarczej.

e. Odsetki od depozytów kapitałowych.

§ 52. Dochody Stowarzyszenia, w tym zyski z działalności gospodarczej, przeznacza się na realizację zadań statutowych i na rozwój działalności gospodarczej.

§ 53. Do kompetencji Zarządu należy zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i reprezentowanie go w sprawach zawierania umów i zaciągania zobowiązań.

§ 54. Zarząd może ustanowić pełnomocników do reprezentowania go w sprawach, o których w punkcie 4, określając zakres ich pełnomocnictwa, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa i statutu.

§ 55. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń w sprawach majątkowych wymagana jest łączna reprezentacja dwóch członków Zarządu.

ROZDZIAŁ IX

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA.

§ 56. Wnioski w sprawie zmiany statutu winny być złożone w formie dokumentowej do Zarządu nie później niż na 1 miesiąc przed terminem Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia.

§ 57. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia, Walne Zebranie członków powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację zgodnie z uchwalonymi przez Zebranie wytycznymi.